Download onze algemene voorwaarden

Download ze hier

Hacon Container B.V. (KvK 24348944) versie 09122020 

Hacon Algemene Voorwaarden
Hacon is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hacon Container B.V.
De Hacon Algemene Voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) worden gebruikt door Hacon. De voorwaarden zijn geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
met nummer 2239732. De Voorwaarden zijn weergegeven in de Nederlandse en de Engelse taal. Bij twijfel is de Nederlandse tekst leidend.

A. Algemene bepalingen

1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Hacon tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of enige andere overeenkomst.
b. Partijen: Hacon en Opdrachtgever gezamenlijk.
c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Hacon en Opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
d. Product(en): alle zaken, waaronder begrepen containers , die door Hacon worden geleverd, verhuurd (het “gehuurde”), gerepareerd, aangepast en/of opgeslagen.
e. Interchange: de bon die wordt opgemaakt m.b.t. de staat van het gehuurde bij in ontvangst name en na teruggave.
f. Reparatie: het herstellen, onderhouden, reinigen en/of inspecteren van een product.

2. Rechts- en forumkeuze
2.1 Op alle Overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
2.3 Uitsluitend de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, is bevoegd van geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

3. Toepasselijkheid Voorwaarden
3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hacon en Overeenkomsten tussen Partijen alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Partijen.

3.2 Van deze Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van een bepaling van deze Voorwaarden heeft geen gevolg voor de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

3.3 Alle algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden, worden door Hacon uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

3.4 Het feit dat Hacon een bepaald recht uit de Voorwaarden langere tijd niet inroept, brengt niet met zich mee dat zij afstand doet van dit recht.

3.5 Indien om welke reden dan ook een bepaling uit de Voorwaarden geen gelding blijkt te hebben tussen Partijen, heeft dit geen gevolg voor de overige bepalingen van de Voorwaarden.

3.6 Indien Hacon bij het uitvoeren van de Overeenkomst producten of diensten van derden betrekt, kunnen deze derden de Voorwaarden eveneens jegens Opdrachtgever inroepen.

4. Totstandkoming van Overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen van Hacon zijn vrijblijvend.

4.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Hacon een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard of nadat Hacon met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

4.3 Voornoemde opdrachtbevestiging van Hacon wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.4 Als Opdrachtgever aan Hacon ontwerpen, gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Hacon uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

4.5 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de ontwerpfaciliteiten van Hacon, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van het ontwerp.

5. Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Hacon de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

5.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Hacon ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Hacon niet gekopieerd, gebruikt
of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Hacon een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

5.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Hacon gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Hacon een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

6. Adviezen, ontwerpen en materialen
6.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Hacon krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

7. Prijzen
7.1 Door Hacon vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor levering ‘Ex Works’ (Incoterms 2020), waaronder in ieder geval niet de kosten van een eventuele keuring, alle verschuldigde vracht-, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen, ook indien deze na de Overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd. Voornoemde kosten, net als transportkosten, komen ten laste van Opdrachtgever.

7.2 Hacon heeft altijd het recht kostprijsverhogingen die buiten haar invloedsfeer liggen door te berekenen aan Opdrachtgever.
Hacon zal die prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van Opdrachtgever brengen. Aan Opdrachtgever komt het recht op ontbinding van de Overeenkomst toe, in het geval de prijsverhoging meer dan 10% van de hoofdsom bedraagt.

7.3 Bij huurovereenkomsten is Hacon gerechtigd jaarlijks haar prijzen marktconform te verhogen.

8. Levertijden
8.1 De levertijd en/of reparatietijd wordt door Hacon bij benadering vastgesteld.

8.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of reparatietijd gaat Hacon er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

8.3 De levertijd en/of reparatietijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Hacon, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

8.4
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Hacon bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan Hacon de levertijd en/of reparatietijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.
Als de werkzaamheden niet in de planning van Hacon kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Hacon kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Hacon wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Hacon kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.

8.5 De Opdrachtgever vergoedt alle kosten die Hacon heeft gemaakt ten gevolge van de vertraging in de lever- en/of reparatietijd als bedoeld in artikel 8.4. 8.6 Als de lever- of reparatietijd is overschreden, levert dit voor Opdrachtgever in geen geval het recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst op.

9. Aflevering en risico-overgang
9.1 Alle Producten worden ‘Ex Works’ (Incoterms 2020) op de door Hacon aangegeven locatie geleverd.

9.2 Indien Partijen zijn overeengekomen dat Hacon het laden en/of het transport van de Producten verzorgt, geschiedt dit op rekening en risico van Opdrachtgever.

9.3 Indien Opdrachtgever verzekering wenselijk acht, dient zij hiervoor zelf zorg te dragen.

9.4 Wanneer Producten na het verstrijken van de levertijd door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, worden deze voor diens rekening en risico opgeslagen.

9.5 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper. Indien Opdrachtgever de
in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de Overeenkomst werd gesloten, kan Hacon de Overeenkomst ontbinden.

9.6 Keuringen van Producten zijn altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. 9.7 Hacon is gerechtigd in delen te leveren indien het Product in gedeelten kan worden geleverd.

10. Betaling
10.1 Opdrachtgever dient facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, althans binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Bij gebreke hiervan is Opdrachtgever direct in verzuim.

10.2 Opdrachtgever voldoet facturen op de op de factuur aangegeven wijze. Betaling door middel van verrekening of met korting is niet toegestaan.

10.3 Opdrachtgever voldoet facturen zelf. Betaling door een derde werkt jegens de Opdrachtgever niet bevrijdend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.4 Vanaf het moment van verzuim is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Rv verschuldigd over het totaal openstaande bedrag.

10.5 Vanaf het moment van verzuim is Hacon gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, indien de vordering door Hacon ter incasso uit handen wordt gegeven.

10.6 In geval van overlijden, toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, liquidatie, insolventie, faillissement, surseance van betaling, overdracht van bedrijf of fusie van Opdrachtgever zullen al diens betalings- of teruggave verplichtingen jegens
Hacon onmiddellijk opeisbaar zijn, ongeacht andersluidende afspraken aangaande betaling in de Overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is Hacon gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

11.2 Ongeacht de grondslag is Hacon’s aansprakelijkheid beperkt tot schade waarvoor Hacon verzekerd is op grond van een door of namens haar gesloten verzekering, maar zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat krachtens deze verzekering wordt uitgekeerd.

11.3 Is er geen verzekeringsdekking en is Hacon toch aansprakelijk bijvoorbeeld in het geval van grove schuld of opzet van
haar of diens ondergeschikten, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het kosteloos herstel van de schade. Als de begrote kosten van herstel hoger zijn dan de economische waarde van de desbetreffende container, dan is Hacon maximaal tot deze waarde aansprakelijk.

11.4 In geen geval komt voor vergoeding in aanmerking:
a. gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, productieverlies, winstderving, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

b. schade aan en/of verlies van goederen in of onder haar hoede, bewaring, controle of opslag. Dergelijke schade en/of verlies omvat schade veroorzaakt als gevolg van of tijdens de uitvoering van het werk aan goederen waarop het werk wordt uitgevoerd of aan goederen die zich in de buurt van de werkplek bevinden en/of verlies door diefstal tijdens opslag, modificatie en reparatie van containers en materialen. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen dergelijke schade
verzekeren;

c. schade die ontstaat: - door de wijze en de plaats van opslag, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan schade ten gevolge van weersomstandigheden, waterstand, brand en explosie; - door windsnelheden van tenminste 14 meter per seconde zoals gemeten door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), een van haar vestigingen of een soortgelijke instelling met een goede reputatie; -Ten gevolge van de aard en natuurlijke gesteldheid van de in opslag gegeven zaken.

d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Hacon.

11.5 Hacon is niet aansprakelijk voor schade aan materiaal dat door of namens Opdrachtgever is verstrekt indien die schade het gevolg is van de onjuiste verwerking daarvan.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Hacon geleverde Producten en/of materialen. De Opdrachtgever is gehouden de volledige schade van Hacon te compenseren, inclusief de volledige kosten gemaakt ten behoeve van
Hacon’s verweer.

11.7 De Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor en tegen de door de Opdrachtgever geleden schade of mogelijke aanspraken van personen die direct of indirect aan een container zijn blootgesteld en die schade hebben geleden of kosten hebben gemaakt, doordat de container minder veilig blijkt te zijn dan redelijkerwijs mocht worden verwacht.
Bijvoorbeeld, omdat zichtbare of onzichtbare ladingresten, inclusief mogelijke straling en gassen in de container zijn achtergebleven, dit alles voor zover hun schadelijkheid niet of niet redelijkerwijs kenbaar voor Hacon had mogen zijn.

12. Sanctielanden EU – OFAC
12.1 Opdrachtgever wordt verboden de geleverde Producten naderhand te verkopen aan een land dat is onderworpen aan de EU en/of OFAC sanctieregimes. 12.2 Hacon neemt geen verantwoordelijkheid als de Opdrachtgever geleverde goederen
doorverkoopt naar een sanctieland.

12.3 Hacon heeft het recht om een aanbieding in te trekken bij het vermoeden dat de regelgevingen met betrekking tot de sanctielanden niet worden nageleefd.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor alle schade en kosten ten gevolge schending van lid 1 van dit artikel.

13. Informatie-uitwisseling
13.1 Hacon heeft voor haar bedrijf gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven afgesloten.
De polissen kunnen op verzoek van Opdrachtgever worden ingezien.

13.2 Bij gerechtvaardigde twijfel over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever heeft Hacon het recht van Opdrachtgever informatie te krijgen ter beoordeling van die kredietwaardigheid.

13.3 Als de Opdrachtgever het vervoer uitvoert of regelt, heeft Hacon recht op informatie over het vervoer, inclusief kopieën van transportdocumenten.

14. Zekerheden
14.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Hacon een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.
Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt Opdrachtgever direct in verzuim. Hacon heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.

14.2 Na levering blijft Hacon eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst of andere gelijksoortige Overeenkomsten;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

14.3 Zolang er op geleverde zaken en/of Product(en) een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze niet bezwaren en/of met een zekerheidsrecht (zoals onder meer een pandrecht) belasten en/of door derden laten gebruiken en/of vervreemden.

14.4 Nadat Hacon haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever verleent daartoe volledige medewerking.

14.5 Indien de Opdrachtgever, nadat de zaken door Hacon overeenkomstig de Overeenkomst aan de Opdrachtgever zijn geleverd, aan diens verplichtingen heeft voldaan, komt het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot deze zaken weer tot stand indien de Opdrachtgever diens verplichtingen uit een vervolgens afgesloten overeenkomst niet nakomt.

14.6 Hacon heeft jegens een ieder die afgifte verlangt van zaken, documenten en gelden die Hacon uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, een pandrecht en een retentierecht op alle containers en/of goederen die zij van
Opdrachtgever onder zich heeft, voor alle vorderingen die Hacon ten laste van Opdrachtgever of eigenaar heeft of mocht krijgen. Op grond van het voorgaande heeft Hacon het recht om de afgifte van goederen, documenten en gelden die Hacon in het kader van de Overeenkomst in bezit heeft of zal houden, jegens wie dan ook te weigeren.

14.7 Degene die namens de Opdrachtgever goederen toevertrouwt aan Hacon voor het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden, wordt geacht bevoegd te zijn om een pandrecht op deze zaken te laten vestigen.

14.8 Degene die de bedoelde zaken, documenten en gelden ter beschikking aan Hacon stelt wordt geacht hiertoe bevoegd zijn. Voor de gevolgen - welke ook - van zijn eventuele onbevoegdheid, aanvaardt Opdrachtgever volledige aansprakelijkheid.

14.9 De verkoop van het onderpand vindt plaats op kosten van Opdrachtgever op bij de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.

14.10 Ingeval Hacon haar eigendomsvoorbehoud inroept, blijft de hoofdsom door Opdrachtgever volledig verschuldigd bij wijze van schadevergoeding aan Hacon, onverminderd het recht van Hacon tot vordering van volledige schadevergoeding.

14.11 Indien een derde rechten doet gelden of aankondigt dit te zullen doen, waaronder het leggen van beslag, op Producten waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever gehouden Hacon daarover onverwijld te informeren. Tegelijkertijd is Opdrachtgever gehouden die derde onverwijld te informeren over het
eigendomsvoorbehoud van Hacon.

14.12 Opdrachtgever zal zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voldoende verzekeren tegen schade en diefstal.

15. Reclamatie
15.1 Als Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wil reclameren over een gebrek in de prestatie, dan moet hij dat schriftelijk doen binnen 14 dagen na de keuring in de werkplaats van Hacon of, indien geen keuring plaatsvindt, uiterlijk voordat de zaken het terrein van Hacon hebben verlaten.

15.2 Is de schriftelijke reclame van Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 vermelde termijn door Hacon ontvangen, dan verliest Opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van de geconstateerde gebrekkigheid.

15.3 Opdrachtgever heeft het recht de reparatie en/of andere uit te voeren werkzaamheden te (doen) keuren binnen 5 werkdagen na gereedmelding door Hacon, dan wel binnen 5 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Als Opdrachtgever een keuring wenst, dan moet hij dat schriftelijk en binnen 2 werkdagen na ontvangst van de gereedmelding aan Hacon meedelen. In dat geval zal Hacon het gerepareerde goed en/of andere uitgevoerde werkzaamheden éénmaal ter keuring aan Opdrachtgever aanbieden.

15.4 Opdrachtgever moet Hacon in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de reparatie of andere werkzaamheden opnieuw uit te voeren.

15.5 Hacon zal een klacht alleen in behandeling nemen als Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Hacon heeft voldaan.

15.6 Gebreken die in ieder geval niet door Hacon in behandeling zullen worden genomen zijn gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of
door derden. - toepassing van door, of namens, Opdrachtgever voorgeschreven en/of toegeleverde materialen, materiaalkeuze of reparatiemethode;
- op verzoek van Opdrachtgever verrichte noodreparatie(s).

15.7 Reclames over facturen moeten binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Hacon zijn ingediend op straffe van verval van aan hem ten dienste staande rechten. Als de betalingstermijn langer is dan 30 dagen, moet de reclamatie binnen 30 dagen na de factuurdatum zijn ingediend. Na aanpassing van de factuur met betrekking waartoe de
reclamatie plaatsvond geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

15.8 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de prestatie gebrekkig zou zijn, verjaren door verloop van een jaar na de overeenkomstig het eerste lid gedane kennisgeving.

16. Garantie
16.1 Hacon garandeert dat op de datum van aflevering het Product in overeenstemming is met de omschrijving in de Overeenkomst.

16.2 Indien Hacon van een derde garantie op (een deel van) het Product krijgt, wordt deze garantie onveranderd door Hacon aan Opdrachtgever doorgegeven.

17. Overmacht
17.1 Hacon heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

17.2 Onder omstandigheden die niet door Hacon te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden in ieder geval verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Hacon niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer en dan met name storm met een door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut (KNMI) of een filiaal daarvan geconstateerde windsnelheid van tenminste veertien meter per seconde, aardbevingen, brand, pandemieën, epidemieën, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

17.3 Hacon is niet bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd.
De Overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van
de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

17.4 Ingeval van overmacht waarbij nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

17.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van geleden of te lijden schade als gevolg van opschorting of ontbinding als bedoeld in dit artikel.

18. Ontbinding
18.1 Onverminderd het overig bepaalde in deze Voorwaarden is Hacon bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in de gevallen als genoemd in artikel 10.6. zonder dat Hacon tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

18.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te ontbinden, is vooraf schriftelijke toestemming van Hacon vereist. In geval van ontbinding berekent Hacon aan de Opdrachtgever een vergoeding van 30% van het factuurbedrag als ontbindingsvergoeding, terwijl het tijdstip van ontbinding niet eerder kan ingaan dan 14 dagen na verzending van de schriftelijke toestemming door Hacon.

B. Huurovereenkomsten

19. Gebruik van het gehuurde
19.1 Opdrachtgever is verplicht het gehuurde in goede staat te (onder)houden en het uitsluitend te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming.

19.2 Indien Hacon bij het aangaan van een overeenkomst nadere regels ter zake gebruik van het gehuurde stelt, is Opdrachtgever gehouden deze regels na te leven.

19.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hacon.

19.4 Tenzij uit een schriftelijk document anders blijkt, wordt Opdrachtgever geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Bij een total loss van het gehuurde is de schade aan het gehuurde de nieuwwaarde van het gehuurde.

19.5 Defecten aan het gehuurde, alsmede schade of verlies dienen onverwijld aan Hacon te worden gemeld onder opgave van alle bijzonderheden. Opdrachtgever is verplicht de instructies van Hacon onverwijld op te volgen. Opdrachtgever mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van Hacon zelf schade aan het gehuurde herstellen.

19.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van het gehuurde en voor schade en kosten, van welke aard ook, inclusief brandschade, die gedurende de huurovereenkomst aan het gehuurde wordt toegebracht, alsmede voor de bedrijfsschade die Hacon dientengevolge lijdt, ongeacht of de schade het gevolg is van de schuld van Opdrachtgever of een derde.

19.7 Op eerste verzoek van Hacon is Opdrachtgever verplicht Hacon juiste informatie te verstrekken over de juiste locatie van het gehuurde.

20. Verzekeringen
20.1 Opdrachtgever sluit een verzekering af ter dekking van alle schade aan of veroorzaakt door het gehuurde. Hacon wordt op de polis als medeverzekerde aangemerkt. De verzekering voorziet in ieder geval in brand- en bedrijfsschade.

21. Huurperiode en teruggave
21.1 Met teruggave wordt in dit artikel bedoeld het feitelijk afleveren van het gehuurde aan Hacon na afloop van de huurperiode.

21.2 De huurperiode vangt aan nadat het gehuurde ofwel door Opdrachtgever bij Hacon is opgehaald ofwel door Hacon bij Opdrachtgever is afgeleverd dan wel nadat Opdrachtgever
anderszins (middellijk) houder van het gehuurde is geworden.

21.3 De huurperiode eindigt door teruggave tenzij een langere huurperiode overeen is gekomen, dan eindigt de huurperiode op de overeengekomen datum, behoudens lid 4.

21.4 Hacon heeft, ongeacht eventuele andersluidende afspraken in de Overeenkomst het recht onmiddellijke teruggave te verzoeken in een situatie als genoemd in artikel 10.6. Indien een langere huurperiode is overeengekomen is de schade van Hacon in ieder geval gelijk
aan de huur voor de resterende tijd van de overeengekomen huurperiode, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Wordt aan voornoemd verzoek tot teruggave niet onverwijld gehoor gegeven door Opdrachtgever, dan is Hacon gerechtigd op kosten
van Opdrachtgever zelf het gehuurde in rechte terug te vorderen naast ontbinding van huurovereenkomst en veroordeling van Opdrachtgever tot betaling van de achterstand, rente en kosten.

21.5 Opdrachtgever is verplicht het gehuurde bij het eindigen van de huurovereenkomst terug te brengen op een door Hacon aan te geven locatie in de staat waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond, afgezien van gebruikelijke gebruikssporen, bij gebreke waarvan Hacon op kosten van Opdrachtgever voor reiniging en herstel zorg zal dragen.

21.6 Bij teruggave wordt het gehuurde door Hacon direct geïnspecteerd en iedere tekortkoming, waaronder begrepen beschadigingen aan het gehuurde of vervuiling van het gehuurde, wordt op de Interchange weergegeven, waarmee de tekortkomingen aan het gehuurde vaststaan. De Opdrachtgever wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de kosten van herstel van de beschadigingen.

21.7 De Opdrachtgever heeft 5 werkdagen de tijd om schriftelijk met redenen omkleed aan te geven waarom deze niet akkoord gaat met de kostenopgave. Wordt in vernoemde periode niets van Opdrachtgever vernomen, dan wordt de Interchange geacht de tekortkomingen
juist weer te geven.

C. Opslag, modificatie en reparatie van containers en materialen

22. Omvang van het werk
22.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. De Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Hacon een kopie van de bovengenoemde documenten te sturen.

22.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;

b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. reis- en verblijfkosten.

23. Wijzigingen in het werk
23.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

23.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het
sluiten van de Overeenkomst, waarbij zaken die Hacon bij derden heeft betrokken altijd door Opdrachtgever moeten worden betaald.

23.3 De Opdrachtgever is verplicht de prijs van het meerwerk als bedoeld in lid 1 van dit artikel bij een van de onderstaande gelegenheden te betalen, zulks ter keuze van Hacon:
a. wanneer het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. op de volgende overeengekomen betalingstermijn.

23.4 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Hacon bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Hacon.

24. Uitvoering van het werk
24.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Hacon zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op een andere locatie dan zijn eigen bedrijfsterrein de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.

24.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Hacon die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

24.3 Opdrachtgever is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen de in lid 2 van dit artikel genoemde risico's. Daarnaast dient Opdrachtgever zich te verzekeren tegen werkgerelateerde schade met betrekking tot het te gebruiken materiaal. Op eerste verzoek van Hacon dient Opdrachtgever hem een kopie van de desbetreffende
verzekering(en) en betalingsbewijs van de premie toe te sturen.
In geval van schade is de opdrachtgever verplicht dit onverwijld aan zijn verzekeraar te melden voor verdere verwerking en afwikkeling.

24.4 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat documenten (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen de zowel voor de ontvangst als voor de verzending vereiste documenten), alsmede instructies en dergelijke, tijdig in het bezit van Hacon zijn. Hacon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze instructies en/of documenten.

24.5 Als de door Opdrachtgever ingeschakelde vervoerder weigert voor
het aantal stuks en/of technische conditie te tekenen, is Hacon voor de gevolgen in het aantal en/of technische conditie daarvan niet verantwoordelijk. Behoudens tegenbewijs, zal het aantal en/of technische conditie als vermeld in de administratie van Hacon, als juist gelden.

24.6 Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Hacon dit toelaat.
Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Hacon voortvloeiende schade.

25. Oplevering van het werk
25.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. Hacon schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die, mits binnen normale werkdagen, binnen 48 uur kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

25.2 Keurt Opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Hacon. De Opdrachtgever stelt Hacon in de gelegenheid het werk opnieuw op te leveren.

25.3 Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor en tegen aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

26. Opslag
26.1 Voordat de container aan het depot wordt aangeboden, is Opdrachtgever verplicht Hacon op de hoogte te stellen van materialen in of op de container die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid van personen die daar direct of indirect aan kunnen worden
blootgesteld, of van andere feiten waarvan het depot op de hoogte moet zijn om de betreffende container veilig te kunnen verwerken.

26.2 Hacon heeft het recht om de container de toegang tot het depot te ontzeggen of extra kosten in rekening te brengen voor de behandeling ervan in geval van twijfel over mogelijke risico's voor de gezondheid en veiligheid van personen die direct of indirect aan
de container worden (of kunnen worden) blootgesteld. Hacon zal de Opdrachtgever bij twijfel meteen op de hoogte te stellen van de mogelijke schadelijkheid van gevonden laadresten.

26.3 Hacon is gerechtigd de zaken van Opdrachtgever zowel voor, tijdens als na de reparatie en/of andere werkzaamheden in de open lucht op te slaan. Onder opslag wordt verstaan:
Het al dan niet tegen betaling voor bepaalde of onbepaalde tijd bewaren van aan Opdrachtgever ten tijde van de opdracht toebehorende, dan wel onder zijn beheer staande zaken.

26.4 De opslag begint op de dag dat de zaken door of namens Opdrachtgever worden aangeleverd en eindigt op de dag dat de zaken door of namens Opdrachtgever worden opgehaald. Een deel van een dag telt hier als een gehele dag. Voor opslag geldt het bij Hacon ten tijde van de opslag gehanteerde depottarief.

26.5 Wanneer opslag voor onbepaalde tijd is overeengekomen, is Hacon gerechtigd schriftelijk bij aangetekend schrijven van Opdrachtgever te verlangen dat deze de in opslag gegeven
zaken, binnen een termijn van 2 weken, te rekenen vanaf dagtekening van genoemd schrijven, verwijdert of laat verwijderen.

26.6 Vindt opslag plaats in het kader van een reparatieopdracht, dan is Hacon gerechtigd te verlangen dat de in opslag zijnde zaken direct na uitvoering van de reparatie doch uiterlijk binnen 2 weken na gereedmelding, verwijderd worden. Het voorgaande is van
toepassing ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden of nog voor of bij de aflevering dient te geschieden.

26.7 Wanneer zaken na het verstrijken van de in de leden 5 en 6 van dit artikel genoemde termijnen niet zijn verwijderd, mag Hacon gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

EINDE