Download onze algemene voorwaarden

Hacon Container B.V. (24348944) versie 022024

Hacon Algemene Voorwaarden
Hacon is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hacon Container B.V. 

De Hacon Algemene Voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) worden gebruikt door Hacon. De 
Voorwaarden zijn geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
met nummer 2239732. De Voorwaarden zijn weergegeven in de Nederlandse en de Engelse taal. 
Bij twijfel is de Nederlandse tekst leidend. 


A.Algemene bepalingen

1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 
a. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Hacon tot het 
verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of enige andere Overeenkomst.
b. Partijen: Hacon en Opdrachtgever gezamenlijk.
c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Hacon en Opdrachtgever, waarop deze Voorwaarden 
van toepassing zijn.
d. Product(en): alle zaken, waaronder begrepen containers , die door Hacon worden geleverd, 
verhuurd (het “gehuurde”), gerepareerd, aangepast en/of opgeslagen.
e. Interchange: de bon die wordt opgemaakt m.b.t. de staat van het gehuurde bij in ontvangst 
name en na teruggave.
f. Reparatie: het herstellen, onderhouden, reinigen en/of inspecteren van een Product.


2. Rechts- en forumkeuze

2.1 Op alle Overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
2.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere 
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
2.3 Uitsluitend de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, is bevoegd van geschillen tussen 
Partijen kennis te nemen. 


3. Toepasselijkheid Voorwaarden

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hacon en Overeenkomsten 
tussen Partijen alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Partijen. 
3.2 Van deze Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking 
van een bepaling van deze Voorwaarden heeft geen gevolg voor de toepasselijkheid van de overige 
bepalingen van de Voorwaarden. 
3.3 Alle algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden, worden door 
Hacon uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 
3.4 Het feit dat Hacon een bepaald recht uit de Voorwaarden langere tijd niet inroept, brengt niet 
met zich mee dat zij afstand doet van dit recht. 
3.5 Indien om welke reden dan ook een bepaling uit de Voorwaarden geen gelding blijkt te hebben 
tussen Partijen, heeft dit geen gevolg voor de overige bepalingen van de Voorwaarden. 
3.6 Indien Hacon bij het uitvoeren van de Overeenkomst producten of diensten van derden 
betrekt, kunnen deze derden de Voorwaarden eveneens jegens Opdrachtgever inroepen. 


4. Totstandkoming van Overeenkomsten 

4.1 Alle aanbiedingen van Hacon zijn vrijblijvend. 
4.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Hacon een opdracht van Opdrachtgever 
schriftelijk heeft aanvaard of nadat Hacon met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 
4.3 Voornoemde opdrachtbevestiging van Hacon wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig 
weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. 
4.4 Als Opdrachtgever aan Hacon ontwerpen, gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Hacon 
uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 
4.5 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de ontwerpfaciliteiten van Hacon, blijft Opdrachtgever 
verantwoordelijk voor de juistheid van het ontwerp. 

5. Rechten van intellectuele eigendom 
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Hacon de auteursrechten en alle rechten van 
industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 
5.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Hacon ongeacht of aan 
Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens 
mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Hacon niet gekopieerd, gebruikt of aan derden 
getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Hacon een boete 
verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet 
worden gevorderd. 
5.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek 
binnen de door Hacon gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is 
Opdrachtgever aan Hacon een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

6. Adviezen, ontwerpen en materialen 

6.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Hacon krijgt 
als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 
6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en 
berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven 
materialen. 
6.3 Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik 
van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en 
dergelijke. 

7. Prijzen 

7.1 Door Hacon vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor levering ‘Ex Works’ (Incoterms
2020), waaronder in ieder geval niet de kosten van een eventuele keuring, alle verschuldigde 
vracht-, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen, in- en uitvoerrechten of 
andere heffingen, ook indien deze na de Overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd. 
Voornoemde kosten, net als transportkosten, komen ten laste van Opdrachtgever. 
7.2 Hacon heeft altijd het recht kostprijsverhogingen die buiten haar invloedsfeer liggen door te 
berekenen aan Opdrachtgever. Hacon zal die prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd 
ter kennis van Opdrachtgever brengen. Aan Opdrachtgever komt het recht op ontbinding van de 
Overeenkomst toe, in het geval de prijsverhoging meer dan 10% van de hoofdsom bedraagt. 
7.3 Bij huurovereenkomsten is Hacon gerechtigd jaarlijks haar prijzen marktconform te verhogen. 

8. Levertijden 

8.1 De levertijd en/of reparatietijd wordt door Hacon bij benadering vastgesteld. 
8.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of reparatietijd gaat Hacon er van uit dat zij de opdracht 
kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. 
8.3 De levertijd en/of reparatietijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is 
bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Hacon, de 
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht is voldaan. 
8.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Hacon bekend waren toen zij de 
levertijd vaststelde, kan Hacon de levertijd en/of reparatietijd verlengen met de tijd die nodig is om 
de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning 
van Hacon kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra haar planning dit toelaat. 
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de tijd die 
nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te 
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Hacon kan worden ingepast, zullen de 
werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Hacon wordt de levertijd en/of 
reparatietijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden 
niet in de planning van Hacon kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond 
zodra de planning dit toelaat. 
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de 
daardoor ontstane stagnatietijd. 
8.5 De Opdrachtgever vergoedt alle kosten die Hacon heeft gemaakt ten gevolge van de vertraging 
in de lever- en/of reparatietijd als bedoeld in artikel 8.4. 
8.6 Als de lever- of reparatietijd is overschreden, levert dit voor Opdrachtgever in geen geval het 
recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst op.

 
9. Aflevering en risico-overgang 

9.1 Alle Producten worden ‘Ex Works’ (Incoterms 2020) op de door Hacon aangegeven locatie 
geleverd. 
9.2 Indien Partijen zijn overeengekomen dat Hacon het laden en/of het transport van de Producten 
verzorgt, geschiedt dit op rekening en risico van Opdrachtgever. 
9.3 Indien Opdrachtgever verzekering wenselijk acht, dient zij hiervoor zelf zorg te dragen. 
9.4 Wanneer Producten na het verstrijken van de levertijd door Opdrachtgever niet zijn 
afgenomen, worden deze voor diens rekening en risico opgeslagen. 
9.5 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in 
te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat 
hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper. Indien Opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan 
leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de Overeenkomst werd gesloten, kan Hacon de 
Overeenkomst ontbinden. 
9.6 Keuringen van Producten zijn altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij 
schriftelijk anders overeen is gekomen. 
9.7 Hacon is gerechtigd in delen te leveren indien het Product in gedeelten kan worden geleverd. 

10. Betaling 

a. gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, productieverlies, winstderving, transportkosten en 
reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; 
b. schade aan en/of verlies van goederen in of onder haar hoede, bewaring, controle of opslag. 
Dergelijke schade en/of verlies omvat schade veroorzaakt als gevolg van of tijdens de uitvoering 
van het werk aan goederen waarop het werk wordt uitgevoerd of aan goederen die zich in de buurt 
van de werkplek bevinden en/of verlies door diefstal tijdens opslag, modificatie en reparatie van 
containers en materialen. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen dergelijke schade verzekeren; 
c. schade die ontstaat: − door de wijze en de plaats van opslag, waaronder mede doch niet 
uitsluitend wordt verstaan schade ten gevolge van weersomstandigheden, waterstand, brand en 
explosie; 
− door windsnelheden van tenminste 14 meter per seconde zoals gemeten door het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), een van haar vestigingen of een soortgelijke 
instelling met een goede reputatie; 
− Ten gevolge van de aard en natuurlijke gesteldheid van de in opslag gegeven zaken. 
d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Hacon. 
10.1 Opdrachtgever dient facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, althans binnen de 
op de factuur aangegeven betalingstermijn. Bij gebreke hiervan is Opdrachtgever direct in verzuim. 
10.2 Opdrachtgever voldoet facturen op de op de factuur aangegeven wijze. Betaling door middel 
van verrekening of met korting is niet toegestaan. 
10.3 Opdrachtgever voldoet facturen zelf. Betaling door een derde werkt jegens de Opdrachtgever 
niet bevrijdend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
10.4 Vanaf het moment van verzuim is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a 
Rv verschuldigd over het totaal openstaande bedrag. 
10.5 Vanaf het moment van verzuim is Hacon gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
incassokosten in rekening te brengen, indien de vordering door Hacon ter incasso uit handen wordt 
gegeven. 
10.6 In geval van overlijden, toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, liquidatie, 
insolventie, faillissement, surseance van betaling, overdracht van bedrijf of fusie van 
Opdrachtgever zullen al diens betalings- of teruggave verplichtingen jegens Hacon onmiddellijk 
opeisbaar zijn, ongeacht andersluidende afspraken aangaande betaling in de Overeenkomst. 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is Hacon gehouden haar contractuele 
verplichtingen alsnog na te komen. 
11.2 Ongeacht de grondslag is Hacon’s aansprakelijkheid beperkt tot schade waarvoor Hacon 
verzekerd is op grond van een door of namens haar gesloten verzekering, maar zal in geen geval 
hoger zijn dan het bedrag dat krachtens deze verzekering wordt uitgekeerd. 
11.3 Is er geen verzekeringsdekking en is Hacon toch aansprakelijk bijvoorbeeld in het geval van 
grove schuld of opzet van 
haar of diens ondergeschikten, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het kosteloos herstel van 
de schade. Als de begrote kosten van herstel hoger zijn dan de economische waarde van de 
desbetreffende container, dan is Hacon maximaal tot deze waarde aansprakelijk. 
11.4 In geen geval komt voor vergoeding in aanmerking: 
11.5 Hacon is niet aansprakelijk voor schade aan materiaal dat door of namens Opdrachtgever is 
verstrekt indien die schade het gevolg is van de onjuiste verwerking daarvan. 
11.6 Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor alle aanspraken van derden wegens 
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product dat door Opdrachtgever aan 
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Hacon geleverde Producten en/of materialen. 
De Opdrachtgever is gehouden de volledige schade van Hacon te compenseren, inclusief de 
volledige kosten gemaakt ten behoeve van Hacon’s verweer. 
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst 
of andere gelijksoortige Overeenkomsten; 
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals 
schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 
11.7 De Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor en tegen de door de Opdrachtgever geleden schade 
of mogelijke aanspraken van personen die direct of indirect aan een container zijn blootgesteld en 
die schade hebben geleden of kosten hebben gemaakt, doordat de container minder veilig blijkt te 
zijn dan redelijkerwijs mocht worden verwacht. Bijvoorbeeld, omdat zichtbare of onzichtbare 
ladingresten, inclusief mogelijke straling en gassen in de container zijn achtergebleven, dit alles 
voor zover hun schadelijkheid niet of niet redelijkerwijs kenbaar voor Hacon had mogen zijn. 

12. Sanctielanden EU – OFAC 

12.1 Opdrachtgever wordt verboden de geleverde Producten naderhand te verkopen aan een land 
dat is onderworpen aan de EU en/of OFAC sanctieregimes. 
12.2 Hacon neemt geen verantwoordelijkheid als de Opdrachtgever geleverde goederen 
doorverkoopt naar een sanctieland. 
12.3 Hacon heeft het recht om een aanbieding in te trekken bij het vermoeden dat de 
regelgevingen met betrekking tot de sanctielanden niet worden nageleefd. 
12.4 Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor alle schade en kosten ten gevolge schending van lid 1 
van dit artikel. 

13. Informatie-uitwisseling 

13.1 Hacon heeft voor haar bedrijf gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven 
afgesloten. De polissen kunnen op verzoek van Opdrachtgever worden ingezien. 
13.2 Bij gerechtvaardigde twijfel over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever heeft Hacon het 
recht van Opdrachtgever informatie te krijgen ter beoordeling van die kredietwaardigheid. 
13.3 Als de Opdrachtgever het vervoer uitvoert of regelt, heeft Hacon recht op informatie over het 
vervoer, inclusief kopieën van transportdocumenten. 

14. Zekerheden 

14.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek 
van Hacon een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als 
Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt Opdrachtgever direct in 
verzuim. Hacon heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op 
Opdrachtgever te verhalen. 
14.2 Na levering blijft Hacon eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever: 
14.3 Zolang er op geleverde zaken en/of Product(en) een eigendomsvoorbehoud rust, mag 
Opdrachtgever deze niet bezwaren en/of met een zekerheidsrecht (zoals onder meer een 
pandrecht) belasten en/of door derden laten gebruiken en/of vervreemden. 
14.4 Nadat Hacon haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken 
terughalen. Opdrachtgever verleent daartoe volledige medewerking. 
14.5 Indien de Opdrachtgever, nadat de zaken door Hacon overeenkomstig de Overeenkomst aan 
de Opdrachtgever zijn geleverd, aan diens verplichtingen heeft voldaan, komt het 
eigendomsvoorbehoud met betrekking tot deze zaken weer tot stand indien de Opdrachtgever 
diens verplichtingen uit een vervolgens afgesloten overeenkomst niet nakomt. 
14.6 Hacon heeft jegens een ieder die afgifte verlangt van zaken, documenten en gelden die Hacon 
uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, een pandrecht 
en een retentierecht op alle containers en/of goederen die zij van Opdrachtgever onder zich heeft, 
voor alle vorderingen die Hacon ten laste van Opdrachtgever of eigenaar heeft of mocht krijgen. Op 
grond van het voorgaande heeft Hacon het recht om de afgifte van goederen, documenten en 
gelden die Hacon in het kader van de Overeenkomst in bezit heeft of zal houden, jegens wie dan 
ook te weigeren. 
14.7 Degene die namens de Opdrachtgever goederen toevertrouwt aan Hacon voor het uitvoeren 
van de opgedragen werkzaamheden, wordt geacht bevoegd te zijn om een pandrecht op deze 
zaken te laten vestigen. 
14.8 Degene die de bedoelde zaken, documenten en gelden ter beschikking 
aan Hacon stelt wordt geacht hiertoe bevoegd zijn. Voor de gevolgen - welke ook - van zijn 
eventuele onbevoegdheid, aanvaardt Opdrachtgever volledige aansprakelijkheid. 
14.9 De verkoop van het onderpand vindt plaats op kosten van Opdrachtgever op bij de wet 
bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands. 
14.10 Ingeval Hacon haar eigendomsvoorbehoud inroept, blijft de hoofdsom door Opdrachtgever 
volledig verschuldigd bij wijze van schadevergoeding aan Hacon, onverminderd het recht van 
Hacon tot vordering van volledige schadevergoeding. 
14.11 Indien een derde rechten doet gelden of aankondigt dit te zullen doen, waaronder het leggen 
van beslag, op Producten waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever gehouden 
Hacon daarover onverwijld te informeren. Tegelijkertijd is Opdrachtgever gehouden die derde 
onverwijld te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Hacon. 
14.12 Opdrachtgever zal zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voldoende verzekeren 
tegen schade en diefstal

15. Reclamatie 

15.1 Als Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wil reclameren over een gebrek in de prestatie, 
dan moet hij dat schriftelijk doen binnen 14 dagen na de keuring in de werkplaats van Hacon of, 
indien geen keuring plaatsvindt, uiterlijk voordat de zaken het terrein van Hacon hebben verlaten. 
15.2 Is de schriftelijke reclame van Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 vermelde termijn door 
Hacon ontvangen, dan verliest Opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste 
stonden op grond van de geconstateerde gebrekkigheid. 
15.3 Opdrachtgever heeft het recht de reparatie en/of andere uit te voeren werkzaamheden te 
(doen) keuren binnen 5 werkdagen na gereedmelding door Hacon, dan wel binnen 5 werkdagen na 
ontvangst van de desbetreffende factuur. Als Opdrachtgever een keuring wenst, dan moet hij dat 
schriftelijk en binnen 2 werkdagen na ontvangst van de gereedmelding aan Hacon meedelen. In 
dat geval zal Hacon het gerepareerde goed en/of andere uitgevoerde werkzaamheden éénmaal ter 
keuring aan Opdrachtgever aanbieden. 
15.4 Opdrachtgever moet Hacon in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te 
herstellen of de reparatie of andere werkzaamheden opnieuw uit te voeren. 
15.5 Hacon zal een klacht alleen in behandeling nemen als Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen 
ten opzichte van Hacon heeft voldaan. 
15.6 Gebreken die in ieder geval niet door Hacon in behandeling zullen worden genomen zijn 
gebreken die het gevolg zijn van: 
- normale slijtage; 
- onoordeelkundig gebruik; 
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
- installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of 
door derden. 
- toepassing van door, of namens, Opdrachtgever voorgeschreven en/of 
toegeleverde materialen, materiaalkeuze of reparatiemethode; 
- op verzoek van Opdrachtgever verrichte noodreparatie(s). 
15.7 Reclames over facturen moeten binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Hacon zijn 
ingediend op straffe van verval van aan hem ten dienste staande rechten. Als de betalingstermijn 
langer is dan 30 dagen, moet de reclamatie binnen 30 dagen na de factuurdatum zijn ingediend. 
Na aanpassing van de factuur met betrekking waartoe de reclamatie plaatsvond geldt een 
betalingstermijn van 14 dagen. 
15.8 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat 
de prestatie gebrekkig zou zijn, verjaren door verloop van een jaar na de overeenkomstig het 
eerste lid gedane kennisgeving.

16. Garantie 

16.1 Hacon garandeert dat op de datum van aflevering het Product in overeenstemming is met de 
omschrijving in de Overeenkomst.
16.2 Indien Hacon van een derde garantie op (een deel van) het Product krijgt, wordt deze 
garantie onveranderd door Hacon aan Opdrachtgever doorgegeven. 

17. Overmacht 

17.1 Hacon heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door 
omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten 
haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 
17.2 Onder omstandigheden die niet door Hacon te verwachten waren en die buiten haar 
invloedssfeer liggen, worden in ieder geval verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of 
onderaannemers van Hacon niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer en dan met 
name storm met een door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) of een filiaal 
daarvan geconstateerde windsnelheid van tenminste veertien meter per seconde, aardbevingen, 
brand, pandemieën, epidemieën, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te 
verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of 
handelsbeperkingen. 
17.3 Hacon is niet bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden 
heeft geduurd. De Overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen 
dat nog niet is nagekomen. 
17.4 Ingeval van overmacht waarbij nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn Partijen 
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor dat deel van de 
verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 
17.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van geleden of te lijden schade als gevolg van 
opschorting of ontbinding als bedoeld in dit artikel. 

18. Ontbinding 

18.1 Onverminderd het overig bepaalde in deze Voorwaarden is Hacon bevoegd de Overeenkomst 
te ontbinden in de gevallen als genoemd in artikel 10.6. zonder dat Hacon tot enige 
schadevergoeding of anderszins gehouden is. 
18.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te ontbinden, is vooraf schriftelijke 
toestemming van Hacon vereist. In geval van ontbinding berekent Hacon aan de Opdrachtgever 
een vergoeding van 30% van het factuurbedrag als ontbindingsvergoeding, terwijl het tijdstip van 
ontbinding niet eerder kan ingaan dan 14 dagen na verzending van de schriftelijke toestemming 
door Hacon. 

 

B. Huurovereenkomsten 

19. Gebruik van het gehuurde 

19.1 Opdrachtgever is verplicht het gehuurde in goede staat te (onder)houden en het uitsluitend te 
gebruiken overeenkomstig zijn bestemming. 
19.2 Indien Hacon bij het aangaan van een overeenkomst nadere regels ter zake gebruik van het 
gehuurde stelt, is Opdrachtgever gehouden deze regels na te leven. 
19.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen 
anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hacon. 
19.4 Tenzij uit een schriftelijk document anders blijkt, wordt Opdrachtgever geacht het gehuurde in 
goede staat te hebben ontvangen. Bij een total loss van het gehuurde is de schade aan het 
gehuurde de nieuwwaarde van het gehuurde. 
19.5 Defecten aan het gehuurde, alsmede schade of verlies dienen onverwijld aan Hacon te worden 
gemeld onder opgave van alle bijzonderheden. Opdrachtgever is verplicht de instructies van Hacon 
onverwijld op te volgen. Opdrachtgever mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van Hacon 
zelf schade aan het gehuurde herstellen. 
19.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van het gehuurde en voor schade en kosten, van 
welke aard ook, inclusief brandschade, die gedurende de huurovereenkomst aan het gehuurde 
wordt toegebracht, alsmede voor de bedrijfsschade die Hacon dientengevolge lijdt, ongeacht of de 
schade het gevolg is van de schuld van Opdrachtgever of een derde. 
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, 
behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk; 
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele 
voorzieningen; 
19.7 Op eerste verzoek van Hacon is Opdrachtgever verplicht Hacon juiste informatie te 
verstrekken over de juiste locatie van het gehuurde. 
19.8 Derdenbeding:
a. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de 
eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn 
(of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van 
Hacon te vorderen heeft of mocht hebben.
b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Opdrachtgever het 
gehuurde op eerste verzoek, maar niet eerder dan 7 (zeven) dagen na schriftelijke mededeling 
door een derde aan Hacon van het verzoek, aan de derde als bedoeld in sub (a.) afgeven, zonder 
dat Opdrachtgever zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde 
afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van 
Hacon jegens de derde. 
Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met 
onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden in Nederland ten 
kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde door 
Opdrachtgever zou willen continueren, is Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van de 
derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige 
huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel 
uit.
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Opdrachtgever, noch door 
Hacon worden herroepen.

20. Verzekeringen 

20.1 Opdrachtgever sluit een verzekering af ter dekking van alle schade aan of veroorzaakt door 
het gehuurde. Hacon wordt op de polis als medeverzekerde aangemerkt. De verzekering voorziet in 
ieder geval in brand- en bedrijfsschade. 

21. Huurperiode en teruggave 

21.1 Met teruggave wordt in dit artikel bedoeld het feitelijk afleveren van het gehuurde aan Hacon 
na afloop van de huurperiode. 
21.2 De huurperiode vangt aan nadat het gehuurde ofwel door Opdrachtgever bij Hacon is 
opgehaald ofwel door Hacon bij Opdrachtgever is afgeleverd dan wel nadat Opdrachtgever 
anderszins (middellijk) houder van het gehuurde is geworden. 
21.3 De huurperiode eindigt door teruggave tenzij een langere huurperiode overeen is gekomen, 
dan eindigt de huurperiode op de overeengekomen datum, behoudens lid 4. 
21.4 Hacon heeft, ongeacht eventuele andersluidende afspraken in de Overeenkomst het recht 
onmiddellijke teruggave te verzoeken in een situatie als genoemd in artikel 10.6. Indien een 
langere huurperiode is overeengekomen is de schade van Hacon in ieder geval gelijk aan de huur 
voor de resterende tijd van de overeengekomen huurperiode, onverminderd het recht op volledige 
schadevergoeding. Wordt aan voornoemd verzoek tot teruggave niet onverwijld gehoor gegeven 
door Opdrachtgever, dan is Hacon gerechtigd op kosten van Opdrachtgever zelf het gehuurde in 
rechte terug te vorderen naast ontbinding van huurovereenkomst en veroordeling van 
Opdrachtgever tot betaling van de achterstand, rente en kosten. 
21.5 Opdrachtgever is verplicht het gehuurde bij het eindigen van de huurovereenkomst terug te 
brengen op een door Hacon aan te geven locatie in de staat waarin het zich bij aanvang van de 
huurperiode bevond, afgezien van gebruikelijke gebruikssporen, bij gebreke waarvan Hacon op 
kosten van Opdrachtgever voor reiniging en herstel zorg zal dragen. 
21.6 Bij teruggave wordt het gehuurde door Hacon direct geïnspecteerd en iedere tekortkoming, 
waaronder begrepen beschadigingen aan het gehuurde of vervuiling van het gehuurde, wordt op de 
Interchange weergegeven, waarmee de tekortkomingen aan het gehuurde vaststaan. De 
Opdrachtgever wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de kosten van herstel van de 
beschadigingen. 
21.7 De Opdrachtgever heeft 5 werkdagen de tijd om schriftelijk met redenen omkleed aan te 
geven waarom deze niet akkoord gaat met de kostenopgave. Wordt in vernoemde periode niets 
van Opdrachtgever vernomen, dan wordt de Interchange geacht de tekortkomingen juist weer te 
geven. 

C. Opslag, modificatie en reparatie van containers en materialen

22. Omvang van het werk 

22.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere 
beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. De 
Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Hacon een kopie van de bovengenoemde 
documenten te sturen. 
22.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: 
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; 
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 
e. reis- en verblijfkosten. 
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; 
b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken. 
a. wanneer het meerwerk zich voordoet; 
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 
c. op de volgende overeengekomen betalingstermijn. 

23. Wijzigingen in het werk 

23.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 
23.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op 
het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde 
van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, 
waarbij zaken die Hacon bij derden heeft betrokken altijd door Opdrachtgever moeten worden 
betaald. 
23.3 De Opdrachtgever is verplicht de prijs van het meerwerk als bedoeld in lid 1 van dit artikel bij 
een van de onderstaande gelegenheden te betalen, zulks ter keuze van Hacon: 
23.4 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Hacon bij de 
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze 
bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Hacon.

24. Uitvoering van het werk 

24.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Hacon zijn werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op 
een andere locatie dan zijn eigen bedrijfsterrein de beschikking krijgt over de benodigde 
voorzieningen, zoals: 
- gas, water en elektriciteit; 
- verwarming; 
- afsluitbare droge opslagruimte; 
- op grond van de Arbowet en regelgeving voorgeschreven 
voorzieningen. 
24.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, 
diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en 
andere zaken van Hacon die zich bevinden op de plaats waar de 
werkzaamheden worden verricht. 
24.3 Opdrachtgever is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen de in lid 2 van dit artikel 
genoemde risico's. Daarnaast dient Opdrachtgever zich te verzekeren tegen werkgerelateerde 
schade met betrekking tot het te gebruiken materiaal. Op eerste verzoek van Hacon dient 
Opdrachtgever hem een kopie van de desbetreffende verzekering(en) en betalingsbewijs van de 
premie toe te sturen. In geval van schade is de opdrachtgever verplicht dit onverwijld aan zijn 
verzekeraar te melden voor verdere verwerking en afwikkeling. 
24.4 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat documenten (waaronder, 
doch niet uitsluitend, begrepen de zowel voor de ontvangst als voor 
de verzending vereiste documenten), alsmede instructies en dergelijke, 
tijdig in het bezit van Hacon zijn. Hacon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze instructies en/of documenten. 
24.5 Als de door Opdrachtgever ingeschakelde vervoerder weigert voor 
het aantal stuks en/of technische conditie te tekenen, is Hacon voor de gevolgen in het aantal 
en/of technische conditie daarvan niet verantwoordelijk. 
a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
b. het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het 
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
c. Hacon schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en 
Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het 
werk al dan niet is goedgekeurd; 
d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende 
onderdelen die, mits binnen normale werkdagen, binnen 48 uur kunnen worden hersteld of 
nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 
Behoudens tegenbewijs, zal het aantal en/of technische conditie als vermeld in de administratie 
van Hacon, als juist gelden. 
24.6 Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt 
en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Hacon dit toelaat. Daarnaast is 
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Hacon voortvloeiende schade. 

25. Oplevering van het werk 

25.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: 
25.2 Keurt Opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen 
schriftelijk kenbaar te maken aan Hacon. De Opdrachtgever stelt Hacon in de gelegenheid het werk 
opnieuw op te leveren. 
25.3 Opdrachtgever vrijwaart Hacon voor en tegen aanspraken van derden voor schade aan niet 
opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door gebruik van reeds opgeleverde delen van het 
werk. 

26. Opslag 

26.1 Voordat de container aan het depot wordt aangeboden, is Opdrachtgever verplicht Hacon op 
de hoogte te stellen van materialen in of op de container die mogelijk schadelijk zijn voor de 
gezondheid van personen die daar direct of indirect aan kunnen worden blootgesteld, of van 
andere feiten waarvan het depot op de hoogte moet zijn om de betreffende container veilig te 
kunnen verwerken. 
26.2 Hacon heeft het recht om de container de toegang tot het depot te ontzeggen of extra kosten 
in rekening te brengen voor de behandeling ervan in geval van twijfel over mogelijke risico's voor 
de gezondheid en veiligheid van personen die direct of indirect aan de container worden (of kunnen 
worden) blootgesteld. Hacon zal de Opdrachtgever bij twijfel meteen op de hoogte te stellen van 
de mogelijke schadelijkheid van gevonden laadresten. 
26.3 Hacon is gerechtigd de zaken van Opdrachtgever zowel voor, tijdens als na de reparatie en/of 
andere werkzaamheden in de open lucht op te slaan. Onder opslag wordt verstaan: Het al dan niet 
tegen betaling voor bepaalde of onbepaalde tijd bewaren van aan Opdrachtgever ten tijde van de 
opdracht toebehorende, dan wel onder zijn beheer staande zaken. 
26.4 De opslag begint op de dag dat de zaken door of namens Opdrachtgever worden aangeleverd 
en eindigt op de dag dat de zaken door of namens Opdrachtgever worden opgehaald. Een deel van 
een dag telt hier als een gehele dag. Voor opslag geldt het bij Hacon ten tijde van de opslag 
gehanteerde depottarief. 
26.5 Wanneer opslag voor onbepaalde tijd is overeengekomen, is Hacon gerechtigd schriftelijk bij 
aangetekend schrijven van Opdrachtgever te verlangen dat deze de in opslag gegeven zaken, 
binnen een termijn van 2 weken, te rekenen vanaf dagtekening van genoemd schrijven, verwijdert 
of laat verwijderen. 
26.6 Vindt opslag plaats in het kader van een reparatieopdracht, dan is Hacon gerechtigd te 
verlangen dat de in opslag zijnde zaken direct na uitvoering van de reparatie doch uiterlijk binnen 
2 weken na gereedmelding, verwijderd worden. Het voorgaande is van toepassing ongeacht of 
betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden of nog voor of bij de aflevering dient te 
geschieden. 
26.7 Wanneer zaken na het verstrijken van de in de leden 5 en 6 van dit artikel genoemde 
termijnen niet zijn verwijderd, mag Hacon gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 
BW.


EINDE